REGULAMIN OCHRONY ŚRODOWISKA

Puchar Polski OFF-ROAD PL 2016

REGULAMIN OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Przepisy ogólne

Ekipy (zawodnicy, serwisanci, osoby towarzyszące i inne wchodzące w skład ekipy) zobowiązane są do dbałości o środowisko naturalne podczas rundy. Do tyczy to w szczególności: gruntu i wód gruntowych oraz powietrza. Osoby wchodzące w skład ekipy powinny kierować się w tym względzie zasadami: zapobiegania i przezorności, a w przypadku powstania sytuacji awaryjnej zagrażającej środowisku powinny użyć wszystkich możliwych środków dla zabezpieczenia środowiska oraz zminimalizowania wpływu sytuacji na środowisko.

Ekipy są zobowiązane do podporządkowania się wymogom niniejszego regulaminu oraz wszelkim poleceniom organizatora oraz przedstawicieli PZM.

2. Pojazdy

Pojazdy muszą być przygotowane tak, by minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Konstrukcja, osprzęt i wyposażenie pojazdów muszą być dostosowane do trudności terenowych typowych dla klasy.

Pojazdy muszą spełniać warunki techniczne dopuszczenia do ruchu zgodnie z Polskim Prawem, a w szczególności:

– nie mogą posiadać wycieków płynów eksploatacyjnych,

– układy przewietrzania skrzyń korbowych muszą działać w obiegach zamkniętych,

Układy zawierające płyny eksploatacyjne muszą być szczelne i uniemożliwiać wycieki płynów podczas wywrotki. Przewożone pojemniki zawierające płyny inne niż czysta woda muszą być całkowicie szczelne i czyste oraz trwale zamocowane w pojeździe.

3. Paliwo

Podczas rund należy stosować tylko paliwo (benzyny bezołowiowe i oleje napędowe) przewidziane prawem do stosowania w pojazdach samochodowych.

Przechowywanie w pojemnikach i przelewanie paliwa (w tym także tankowanie z kanistrów) podczas rundy powinno odbywać się na matach ekologicznych.

4. Maty ekologiczne (środowiskowe)

Ekipy zobowiązane są do stosowania mat ekologicznych (środowiskowych).

Mata ekologiczna musi spełniać następujące wymagania:

– składać się z warstwy chłonnej oraz nieprzepuszczalnej,

– posiadać minimalne wymiary nie mniejsze niż długość i szerokość pojazdu, który obsługują,

– posiadać grubość 5-7 mm

Mata ekologiczna musi być używana we wszystkich miejscach, w których:

– sprzęt jest serwisowany,

– znajduje się pojazd z widocznymi wyciekami płynów eksploatacyjnych,

– używane są płyny inne niż czysta woda, smary, detergenty, etc.

– składowane są lub przechowywane: paliwa, odpady motoryzacyjne, części lub inne elementy bądź środki mogące skazić podłoże,

– pracują agregaty prądotwórcze bądź inne urządzenia zasilane silnikami spalinowymi,

– może nastąpić skażenie podłoża.

W roku 2016 dopuszcza się stosowanie folii lub wykładzin ochronnych.

5. Drogi publiczne

Podczas jazdy na drogach publicznych załogo zobowiązane są do:

– przestrzegania Prawa o Ruchu Drogowym,

– poszanowania mieszkańców i ich siedzib

– ograniczania hałasu i destrukcyjnego wpływu pojazdów na nawierzchnię dróg

6. Jazda w terenie

Podczas jazdy w terenie, szczególnie na terenach leśnych, załogi zobowiązane są do:

– bezwzględnego zachowania wyznaczonej trasy,

– poszanowania fauny i flory oraz wszelkiej formy własności.

Zabrania się:

– niszczenia drzew (w szczególności zakładania liny wyciągarki bezpośrednio na drzewo bez użycia pasa ochronnego oraz przewracania drzew),

– płoszenia zwierzyny,

– niszczenia siedlisk zwierząt i miejsc lęgowych,

– niszczenia upraw, żywego i martwego inwentarza.

7. Mycie i utylizacja odpadów

Mycie pojazdów podczas rundy dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Mogą to być myjnie samochodowe albo miejsce wyznaczone przez organizatora.

W miejscach wyznaczonych przez organizatora nie dopuszcza się mycia:

– pojazdów z widocznymi wyciekami płynów eksploatacyjnych,

– części, elementów ubioru oraz części ciała i innych przedmiotów zabrudzonych płynami eksploatacyjnymi, smarami, środkami konserwującymi i innymi środkami technicznymi.

Mycie ww przy użyciu rozpuszczalników, detergentów i innych środków chemicznych dopuszczalne jest wyłącznie z wykorzystaniem maty ekologicznej i szczelnych naczyń zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń do gruntu. Ekipy zobowiązane są do składowania i utylizacji zużytych środków. Składowanie i utylizacja dotyczy także zużytych szmat, ręczników papierowych, szczotek, gąbek i innych przedmiotów służących do czyszczenia.

Zabronione jest spalanie, zakopywanie, bądź inna forma pozbywania się wszelkiego rodzaju odpadów.

Wszelkie płyny inne niż czysta woda winne być przechowywane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach przeznaczonych do ich przechowywania.