Puchar Polski OFF-ROAD PL 2016

Regulamin ramowy

1 Puchar Polski Off-Road PL

1.1 Właściciel i charakter Imprezy

Puchar Polski Off-Road PL (zwany dalej PP) jest to Impreza turystyczno-nawigacyjna dla użytkowników samochodów terenowych. Puchar Polski Off-Road PL jest własnością Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej PZM). W sezonie 2016 PP przyjmuje nazwę: Puchar Polski Off-Road PL.

PZM zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego Regulaminu i innych przepisów.

1.2 Organizatorzy
Organizatorem może być każdy dowolny podmiot wskazany przez PZM.
Obowiązki organizatora:
– wytyczenie i wyznaczenie tras imprezy o stopniu trudności adekwatnym dla każdej z klas,
– uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, których zaangażowanie podczas organizacji imprezy jest wymagane prawem, w szczególności zarządców gruntów i rzek,
– zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i sędziowskiej,
– przygotowanie Książek Drogowych oraz wszelkiej dokumentacji, koniecznej do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia imprezy,
– realizacja wytycznych ZOŚ ZG PZM odnośnie ochrony środowiska podczas imprezy.

2 Uczestnicy Pucharu Polski

2.1 Załogi
Załogi w rundach PP muszą składać się z dwóch uczestników, tj. kierowcy i pilota.
Do udziału w rundach PP, jako kierowca lub pilot, będzie dopuszczona każda osoba pełnoletnia posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
Zabrania się, pod rygorem wykluczenia z zawodów zabierania do startującego samochodu i przewożenia osób postronnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli stanu załóg w kierunku alkoholu, narkotyków i innych podobnie działających środków.

2.2 Zgłoszenia, wpisowe, kaucje
Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w rundzie PP obowiązana jest nadesłać do organizatora zgłoszenie. Zgłoszenie zgodne z załącznikiem nr 1 Regulaminu.

Dla każdej Rundy PP ustanawia się dwa terminy wpisowego, których dokładne daty określa Regulamin Uzupełniający Rundy.

Wpisowe dla II terminu wynosi 150% wpisowego I terminu.
Każdy uczestnik, który nadeśle zgłoszenie, a następnie nie będzie mógł wziąć udziału w rundzie, zobowiązany jest nadesłać do organizatora w terminie do 1 dnia przed rozpoczęciem BK przekonywującego uzasadnienia, z podaniem przyczyn rezygnacji z uczestnictwa. Do końca I terminu organizator zwraca całość wpisowego, po I terminie, ale do 1 dnia przed BK (II termin) zostanie potrącone 30% wpisowego. W przypadku braku uzasadnienia nieobecności na imprezie, organizator nie zwraca wpisowego.

Organizator może wprowadzić kaucję związaną z dbałością o środowisko oraz infrastrukturę terenów leżących na trasie, bądź w okolicy trasy rundy. Wprowadzenie kaucji, jej wysokość oraz termin wpłaty określane są w Regulaminie Uzupełniającym rundy.

Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia przez Organizatora lub odwołania Imprezy zwracane jest wpisowe w pełnej wysokości.

2.3 Czas trwania rundy
Ustala się, że runda PP trwa począwszy od dnia, w którym odbywa się odbiór administracyjny, do dnia wręczenia nagród.

2.4 Osoby oficjalne
– Dyrektor Imprezy
– Sędzia Główny
– Kierownik Trasy
– Zespół Sędziów Technicznych

2.5 Regulamin Uzupełniający, Regulamin Bezpieczeństwa, Regulamin Ochrony Środowiska
Wszelkie dodatkowe ustalenia odnośnie organizacji i obsługi rund określają: Regulamin Ochrony Środowiska PP, Regulamin Bezpieczeństwa PP oraz Regulamin Uzupełniający Rundy przedstawiony do zatwierdzenia i ogłoszony przez GKSPiT PZM na 30 dni przed terminem imprezy.

3 Samochody

3.1 Zasady dotyczące wszystkich samochodów zgłoszonych do startu
3.1.1 Dokumenty pojazdu
Każdy pojazd musi posiadać aktualny dowód rejestracyjny (w tym pojazdy z rejestracją czasową; załącznikiem do rejestracji „czasowej” jest szczegółowa karta badania technicznego ze Stacji Diagnostycznej) stanowiący o dopuszczeniu do ruchu na drogach oraz dokument stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela lub użytkownika pojazdu zgodnie z przepisami RP oraz polisy ubezpieczeniowej NNW.
Pojazdy muszą odpowiadać aktualnym ustaleniom regulaminowym, w zakresie deklarowanej w zgłoszeniu klasy.

3.1.2 Oznakowanie pojazdów
Załogi zobowiązane są do udostępnienia powierzchni karoserii pojazdu na naklejki dostarczone przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca umieszczenia naklejek na pojeździe, a w szczególności:
– numerów startowych na bokach pojazdu,
– naklejki identyfikacyjnej załogi (tylko nazwiska kierowcy i pilota oraz flaga narodowa)
– naklejki sponsorskiej na pokrywie silnika lub przedniej ścianie nadwozia,
– naklejki sponsorskiej o wysokości ok. 10 cm na górnej części szyby czołowej (na całej szerokości szyby).
Każdy pojazd otrzyma dwie naklejki z numerami startowymi. Znaki muszą być umieszczone na dwóch przednich drzwiach, a w przypadku braku drzwi lub zbyt małej ich powierzchni, muszą być umieszczone w innych uzgodnionych z organizatorem miejscach na burtach pojazdu.
Na pojeździe dopuszczone mogą być dowolne reklamy i napisy zgodne z polskim prawem. Nie dopuszcza się umieszczania na pojeździe, ani też innego eksponowania przez załogę lub obsługę załogi, podczas trwania rund PP:
– reklam, napisów oraz innych znaków podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do sponsorów,
– reklam, napisów oraz innych znaków konkurencyjnych do „OFF-ROAD PL – Magazyn 4×4″ tytułów prasowych.
Organizator zastrzega sobie: interpretację terminu „konkurencyjność” oraz prawo do odstąpienia od ww. zapisów, jak również określenie warunków odstąpienia. Informacje na ten temat zawiera Regulamin Uzupełniający Rundy oraz załącznik nr 1 Regulaminu Uzupełniającego. Zastrzega się jednak, że odstąpienie nie może obejmować:
– naklejek z numerami startowymi,
– naklejki identyfikacyjnej załogi.

3.2 Podział na klasy
Organizator wprowadza dwie klasy regulaminowe PP. Organizator może określić w Regulaminie Uzupełniającym rundy minimalną liczbę pojazdów stanowiących klasę. Organizator może zlikwidować klasę w rundzie PP, gdy liczba pojazdów zgłoszonych do rundy lub zakwalifikowanych do startu w rundzie na podstawie Odbioru Administracyjnego lub Badania Kontrolnego jest mniejsza niż określona dla rundy minimalna liczba pojazdów stanowiących klasę.
Ustala się następujące klasy regulaminowe.

3.2.1 Klasa Sport Adventure.
Samochody klasy Adventure muszą spełniać następujące wymagania: DMC do 3500 kg, koła o rzeczywistej średnicy nie przekraczającej 35″ z homologacją samochodową „E”; zamontowana na stałe wyciągarka elektryczna lub hydrauliczna o uciągu właściwym do masy samochodu. Nie dopuszcza się zwolnic portalowych w piastach kół (chyba, że stanowiły wyposażenie fabryczne pojazdu). Nie dopuszcza się wyciągarek korzystających z układu napędowego samochodu.
Klasa Sport Adventure nie obejmuje pojazdów UTV i ATV.

3.2.2 Klasa Sport Extreme
Samochody klasy Extreme muszą spełniać następujące wymagania: DMC do 3500 kg, koła z homologacją samochodową „E” zamontowana na stałe wyciągarka mechaniczna, elektryczna lub hydrauliczna o uciągu właściwym do masy samochodu.
Klasa Sport Extreme nie obejmuje pojazdów UTV i ATV.

3.3 Bezpieczeństwo
3.3.1 Dobrowolne uczestnictwo i odpowiedzialność
Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd, a w szczególności za straty w:
– drzewostanie na trasie i poza trasą,
– zniszczenia wszelkiej infrastruktury drogowej, leśnej, rolniczej, hydrotechnicznej i innej powstałej w wyniku zjazdu z trasy.
Składając swój podpis uczestnicy zrzekają się wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek lub strata wyniknęły z rażącego zaniedbania. Niniejsza umowa wchodzi w życie wobec wszystkich zainteresowanych stron przy oddaniu formularza rejestracyjnego oraz złożeniu podpisu potwierdzającego znajomość i akceptację regulaminu.

3.3.2 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w czasie imprezy
Uczestnicy są obowiązani do:
– przystępowania do uczestnictwa w imprezie w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego,
– zapewnienia sobie specjalnych leków, jeśli uczestnicy potrzebują je i zażywają je stale,
– unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na siebie, innych uczestników Imprezy, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie (w szczególności zabrania się: stania poniżej samochodu podczas pokonywania stromizn, przemieszczania się bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem, znajdowania się na pojeździe bądź w jego pobliżu, gdy grozi to utrata zdrowia lub życia, przekraczania napiętych lin wyciągarek, krzyżowania lin wyciągarek, używania wyciągarki w sposób grożącym zerwaniem liny i zranieniem Uczestników lub innych osób, bądź też grożącym zwaleniem drzewa, niezabezpieczenia pojazdu przed niekontrolowanym stoczeniem się, jazdy z prędkościami grożącymi utratą kontroli nad pojazdem, etc.),
– udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne,
– dbałości o środowisko i mienie, w szczególności: na trasie etapu, prologu i miejscach serwisowania,
– przestrzegania przepisów ruchu drogowego lub innych przepisów regulaminowych na trasie etapu, poza Próbami Przejazdu,
– przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa na Próbach Przejazdu,
– przebywania w samochodzie będącym na trasie etapu w zapiętych pasach bezpieczeństwa i założonych oraz zapiętych kaskach, z wyłączeniem Prób Przejazdu, dla których, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom, Organizator zarządza rozpięcie pasów uczestnikom przebywającym w samochodzie (wykaz takich Prób Przejazdu musi być zamieszczony w Książce Drogowej etapu),
– jak najszybszego powiadomienia organizatorów imprezy przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych im środków o rezygnacji z kontynuowania udziału w etapie,
– stosowania się do regulaminów Imprezy, poleceń organizatorów, sędziów, kierowników odcinków i innych osób wskazanych i upoważnionych przez organizatora, podczas trwania Imprezy.
Wszelkie naruszenia wydanych rozporządzeń mogą spowodować dyskwalifikację z rundy.
Każdy sędzia Imprezy ma obowiązek osobistej interwencji w przypadku jakichkolwiek sytuacji związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem podczas Imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich i wszystkich koniecznych zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na niezwykłe okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za straty.

3.3.3 Szczególne działania zabronione objęte karami regulaminowymi
Zabrania się:
– zakładania liny wyciągarki bezpośrednio na drzewa pod rygorem kary 500 PLN,
– uszkadzania drzew w wyniku celowego najechania pod rygorem kary 500 PLN,
– doprowadzania do zniszczenia drzew (zwalenie, złamanie, wyrwanie, przechylenie) pod rygorem kary 2000 PLN
– doprowadzania do zniszczeń w wyniku zjechania z trasy: dróg, zasiewów i upraw, urządzeń hydrotechnicznych i wojskowych, infrastruktury drogowej, etc.) pod rygorem kary do 5000 PLN,
Przy czym nałożenie kary regulaminowej nie zwalnia od odpowiedzialności cywilnej i karnej.

4 Przebieg imprezy

4.1 Przydział numerów startowych na sezon
Numery startowe przydzielane będą na czas trwania rundy. Za zasadę przyjmuje się, że numery startowe dla kierowców sklasyfikowanych po ubiegłorocznym sezonie w klasyfikacji generalnej na pierwszych 3 miejscach odpowiadają zajętemu miejscu w tej klasyfikacji. Pozostali kierowcy, będą mieli przydzielone następne kolejne numery startowe.

4.2 Odbiór Administracyjny
Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte, zobowiązani są do dokonania w Biurze Rundy PP kontroli dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, polis ubezpieczeniowych OC i NNW.
Po pozytywnym odbiorze administracyjnym załogi otrzymują: kartę BK(patrz zał.), termin zgłoszenia na BK (jeśli obowiązuje na rundzie), Regulamin Uzupełniający, program czasowy, komunikaty, oraz inne dokumenty przewidziane przez Organizatora PP oraz rundy.

4.3 Badania kontrolne
Wszystkie samochody muszą przybyć na BK w czasie trwania BK, zgodnie z wyznaczonym terminem (jeśli obowiązuje). Obecność załogi nie jest konieczna, jednak w przypadku wątpliwości odnośnie wyposażenia samochodu i załóg, sędzia techniczny może zażądać stawienia się załogi na BK w zadanym terminie.
W przypadku ustalonego terminu BK, za spóźnienie się na BK bez względu na jego wielkość, ustala się karę pieniężną w wysokości 50 zł.
BK są prowadzone w celu:
– sprawdzenia stanu i kompletności wyposażenia samochodu i załóg na zgodność z regulaminami,
– zgodności samochodu z zadeklarowaną klasą.
W przypadku niezgodności samochodu z deklarowaną klasą, złego stanu bądź niekompletności wyposażenia, sędzia techniczny może zezwolić na powtórzenie/uzupełnienie badania w wyznaczonym przez siebie terminie, o ile stwierdzi zasadność takiego działania.
W przypadku niezgodności samochodu z deklarowaną klasą Sport Adventure i zgodnością z klasą Sport Extreme, załoga ma prawo na rundzie do zmiany klasy Sport Adventure na Sport Extreme.
Wszelkie odstępstwa po BK w stosunku do deklarowanej podczas BK klasy uznane będą za oszustwo i karane wykluczeniem załogi z rundy PP.
Nie przewiduje się badania kontrolnego ostatecznego ani Parku Zamkniętego.
W każdej chwili trwania Imprezy, od BK do zamknięcia mety ostatniego etapu, może zostać przeprowadzona przez Zespół Sędziów Technicznych kontrola na zgodność z regulaminami.
Każdy sędzia Imprezy jest upoważniony i zobowiązany do protokołowania podczas trwania etapu wszelkich niezgodności regulaminowych samochodów i uczestników oraz powiadamiania o tym Sędziego Głównego bądź Dyrektora Imprezy.

4.4 Runda
Runda składa się z co najmniej jednego etapu. W skład rundy może wchodzić Prolog.
Na trasę etapu składają się:
– Punkty Kontroli (Start, Meta, PKP, PKPPs, PKPPm, PKC)
– Próby Przejazdu,
– Objazdy Prób Przejazdu,
– Odcinki łączące Próby Przejazdu,
– Odcinki Dojazdowe.
Prolog ma charakter Próby Przejazdu i dotyczą go wszystkie zasady i przepisy dotyczące Prób Przejazdu (PKPPs, PKPPm, jazda miedzy taśmami, etc.), z wyłączeniem obowiązku stawienia się załogi na PKPPs Prologu (Start Prologu), w przypadku, gdy załoga z jakiegokolwiek powodu nie bierze udziału w Prologu.

4.5 Kolejność startu
Jeśli organizator nie przewiduje startu równoległego, o kolejności startu do pierwszego etapu decyduje Prolog. O kolejności startu w Prologu decyduje losowanie lub inna zasada ustalona przez organizatora. Prolog nie jest obowiązkowy. Załogi, które nie ukończą prologu lub nie przystąpią do prologu będą startować do pierwszego etapu rundy z ostatnich miejsc zgodnie z wylosowaną kolejnością lub innymi zasadami określonymi przez organizatora.
Załogi, które nie stawią się na starcie do Prologu zgodnie z wylosowaną kolejnością startu do Prologu, mogą przystąpić do Prologu po zakończeniu przejazdu Prologu ostatniej załogi startującej zgodnie z kolejnością, o ile jednak nie zakłóci to harmonogramu Imprezy. O zezwoleniu na start do Prologu poza kolejnością decydują sędziowie Prologu lub Sędzia Główny Imprezy.

4.6 Serwisowanie na trasie
Serwisowanie w startującym samochodzie na trasie etapu oraz na Prologu może być wykonywane wyłącznie przez załogę, wykorzystującą wyłącznie wyposażenie i części znajdujące się w samochodzie i bez zewnętrznej pomocy fizycznej.
Zabrania się, pod karą dyskwalifikacji: użycia przez załogę na trasie etapu lub Prologu, jakiegokolwiek materiału stałego lub płynnego, części zamiennych, narządzi lub innego wyposażenia, nie przewożonego w startującym samochodzie, jak również otrzymania takowego, z wyłączeniem wzajemnej pomocy pomiędzy uczestnikami przebywającymi na trasie etapu bądź Prologu w czasie trwania etapu i właściwym dla załogi czasie pomiędzy terminem startu i zamknięcia mety.

4.7 Książka Drogowa
Książka Drogowa zawiera wskazówki nawigacyjne dotyczące poruszania się na trasie etapu.
Książki Drogowe są wręczane załogom w trakcie odprawy przed etapem, bądź przed startem do etapu.
Informacje w Książce dotyczą:
– przebiegu trasy,
– lokalizacji Punktów Kontroli (Start, Meta, PKP, PKPs, PKPPm, PKC),
– lokalizacji Prób Przejazdu oraz Objazdów Prób Przejazdu,
– dodatkowych aspektów trasy.
Odległości podane w Książce Drogowej są określone z dokładnością do 10 m.
Wszystkie zmiany w stosunku do wręczonych już załogom Książek Drogowych, Organizator umieszcza w Komunikacie i wręcza załogom.

4.8 Karta drogowa
Karta Drogowa jest dokumentem, jaki załoga otrzymuje podczas odprawy bądź na starcie do etapu i służy do odnotowywania w niej potwierdzeń przejazdu załogi przez kolejne PK. Karta Drogowa jest dokumentem, na podstawie którego Organizator dokonuje klasyfikacji załogi. Utrata Karty Drogowej, jej zniszczenie bądź uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczyt zawartych informacji jest równoznaczna z nieklasyfikowaniem załogi w etapie.

4.9 Jazda na trasie
Jazda na trasie etapu odbywa się wg Książki Drogowej. Organizator rundy może wprowadzić dodatkowe formy nawigacji (np. koordynaty GPS).
Wprowadza się dwa rodzaje wyznaczników trasy jazdy opisanych w Książce Drogowej jako „jazda według taśm” i „jazda między taśmami”.

4.10 Jazda według taśm
Pojęcie „jazda według taśm” oznacza trasę jazdy od taśmy do kolejnej taśmy drogą obraną przez załogę.

4.11 Jazda między taśmami
Pojecie „jazda między taśmami” oznacza konieczność jazdy torem wyznaczonym przez taśmy biegnące z lewej i prawej strony toru jazdy. Zerwanie taśmy na Prologu bądź na Próbie Przejazdu jest jednoznaczne z niezaliczeniem Prologu bądź Próby Przejazdu.

4.12 Punkty kontroli (PK)
Na każdym etapie znajdują się Punkty Kontroli (PK):
– Startu i Mety,
– Prób Przejazdu: PKPPs (startowy próby) i PKPPm (mety próby),
które są oznaczone w notatkach nawigacyjnych.
Ponadto, na trasie mogą występować PK:
– Przejazdu: PKP,
– Czasu: PKC.
Załogi zobowiązane są do zaliczania wszystkich kolejnych PKP, PKC i PKPS, począwszy od Startu. Jako zaliczenie uznaje się przybicie pieczęci w karcie drogowej lub inne potwierdzenie wprowadzone przez organizatora rundy. Za przybycie na PK uznaje się obecność startującego samochodu oraz załogi w bliskości PK.
Kolejność zaliczeń PK musi być zgodna z przebiegiem trasy. W szczególności nie dopuszcza się, pod groźbą dyskwalifikacji, zaliczania jakiegokolwiek PK ominiętego wcześniej, jak również jazda pod prąd trasy.

4.13 Próby Przejazdu
Próby Przejazdu to części trasy o zwiększonych trudnościach terenowych. Początkiem Próby Przejazdu jest PKPs, a końcem – PKPPm. Próby Przejazdu zaliczane są pod kontrolą sędziego i odbywają się wg wyznacznika trasy „jazda między taśmami”. Załogi mogą zrezygnować z zaliczenia próby przejazdu, jednak zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu sędziemu na starcie próby, jak również do potwierdzenia przejazdu w punkcie PKPs na Karcie Drogowej. Mają też obowiązek kontynuowania jazdy na trasie zgodnie z Objazdem Próby Przejazdu.
W przypadku zablokowania Próby Przejazdu lub innego odcinka trasy, sędzia ma prawo zażądać usunięcia z trasy pojazdu blokującego; ma także prawo zażądać od kolejno przybywających uczestników pomocy w udrożnieniu przejazdu. Zawodnicy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom sędziego i pomóc w udrożnieniu trasy pod groźbą kary nie zaliczenia Próby Przejazdu lub nieklasyfikowania w etapie. Po odblokowaniu trasy jazda jest kontynuowana z zachowaniem kolejności przybycia poszczególnych załóg.

4.14 Objazdy Prób Przejazdu
Objazd Próby Przejazdu jest częścią trasy pozwalającą załodze nie przystępować do Próby Przejazdu, i jednocześnie kontynuować jazdę po trasie etapu. Objazdy Prób Przejazdu są opisane w Książce drogowej właściwymi notatkami lub wyznaczone taśmami („jazda według taśm”); w przypadkach ewidentnych nawigacyjnie, Objazdy Prób Przejazdu nie są zaznaczane odrębnymi notatkami ani wyznaczane taśmami. W takich przypadkach Objazd Próby Przejazdu wskazuje i potwierdza załodze sędzia startu próby (PKPPs).

4.15 Odcinki łączące Próby Przejazdu oraz Odcinki Dojazdowe
Odcinki łączące Próby Przejazdu to fragmenty trasy pomiędzy Próbami Przejazdu, jak również pomiędzy Startem i pierwszą Próbą Przejazdu i ostatnią Próbą Przejazdu i Metą.
Odcinki dojazdowe, to dowolne fragmenty pomiędzy PK wyjęte z pomiaru czasu, bądź z ustanowionym limitem czasu przejazdu. Limit czasu przejazdu ograniczony jest „z dołu” i określony w Książce Drogowej. Przejazd Odcinka Dojazdowego w czasie krótszym niż wskazany limit jest karany poprzez naliczenie 5 min za każdą minutę wcześniejszego niż wskazany limit przejechania Odcinka Dojazdowego.

4.16 Start do etapu
Start do etapu jest równoznaczny z rozpoczęciem etapu. Termin startu zostaje odnotowany w karcie drogowej i protokole sędziowskim. Termin Startu określa organizator. W przypadku gdy załoga nie stawi się na Starcie zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez organizatora (spóźni się na Start), za Termin Startu uznawany jest czas wyznaczony w harmonogramie (z uwzględnieniem ewentualnego opóźnienia całej procedury startowej w stosunku do harmonogramu), pod warunkiem, że możliwe jest wystartowanie załogi bez zakłócania ustalonego harmonogramu startu. Jeżeli harmonogram byłby zakłócony, załoga startuje na końcu – w takim przypadku odnotowany w karcie czas startu jest rzeczywistym czasem startu.
Procedura startowa prowadzona jest w czasie określonym harmonogramem startowym. Spóźnienie załogi na Start wykraczające poza czas trwania procedury powoduje, iż załoga nie startuje w etapie i jest niesklasyfikowana w etapie.
Termin startu załogi jest terminem początkowym do wyznaczenia terminu zamknięcia mety (etapu) dla załogi; różnica między terminem zamknięcia mety i terminem startu to czas otwarcia mety; każda załoga ma taki sam czas otwarcia mety.

4.16 Meta
Wjazd na Metę etapu równoznaczny jest z zakończeniem etapu.

4.17 Pomiar czasu na PK
Czas wjazdu na PK (Start, Meta, PKC) jest zanotowany i wpisywany do Karty Drogowej tylko w przypadku, gdy obydwaj członkowie załogi oraz samochód znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie PK. Jako Czas przyjazdu załogi na PK liczy się moment podania Karty Drogowej sędziemu. Czas przyjazdu wpisywany jest z dokładnością do 1 minuty, (poprzez odrzucenie sekund po pełnej minucie) tj. z uwzględnieniem pełnej minuty (np., gdy karta zostanie podana o godz. 10 min 35 i 58 sekund – zaliczony i wpisany zostanie termin godz. 10 min 35).Obowiązuje kategorycznie, pod rygorem wykluczenia z etapu, wjazd na PK zgodnie z kierunkiem trasy etapu wyznaczonym Książką Drogową.

5 Klasyfikacja i punktacja

5.1 Klasyfikacja etapu
Załogi są klasyfikowane oddzielnie w każdym etapie rundy wg sumy czasów przejazdu etapu od startu do mety, oraz kar; im mniejsza suma tym wyższa pozycja w klasyfikacji. Czas liczony jest z dokładnością do 1 min (poprzez odrzucenie sekund po pełnej minucie) według oficjalnego czasu zegara rundy.
Kary dotyczą niezaliczenia Prób Przejazdu. Wartości kar dla wszystkich Prób Przejazdu etapu muszą znajdować się w Książce Drogowej etapu.
Jeżeli załogi osiągną ten sam wynik etapu (suma czasów: od startu do mety i kar), rozstrzygająca jest wartość kar – im mniejsza, tym wyższe miejsce w klasyfikacji. W pozostałych przypadkach załogi są klasyfikowane ex aequo, a załogom tym przyznawana jest średnia arytmetyczna liczby punktów za kolejne pozycje w klasyfikacji etapu.
W związku z tym, że załogi zobowiązane są do jazdy po trasie i do zaliczania wszystkich PKP, PKC oraz PKPPs zgodnie z ich kolejnością, załogom zaliczone są tylko te z wymienionych PK, które następują bezpośrednio po sobie w porządku ustalonym przez Organizatora w Książce Drogowej.

5.2 Warunek klasyfikacji w etapie
Klasyfikowane zostają tylko te załogi, które pomiędzy właściwym dla siebie terminem startu i terminem zamknięcia mety zdają Kartę Drogową (lub inny obowiązujący rejestr prawidłowego przejazdu trasy) na Mecie, u sędziego na trasie, u Sędziego Głównego, u kierownika trasy bądź w Biurze Imprezy, a stan Karty Drogowej umożliwia odczyt wszystkich zawartych na niej informacji.

5.3 Taryfa
Taryfa jest formą klasyfikacji w przypadku, gdy załoga nie osiąga Mety lub nie posiada wszystkich wymaganych potwierdzeń PK, ale spełnia warunek klasyfikacji w etapie.
Taryfa to 130% najdłuższego odnotowanego czasu prawidłowego przejazdu etapu od Startu do Mety wraz z karami dla tego przejazdu.
Do tak ustalonego czasu przejazdu załogi doliczane są właściwe dla załogi kary za brak potwierdzeń PKPPm.

5.4 Punktacja
Wprowadza się następujące punktacje etapów oraz rundy:

MIEJSCE

PUNKTY

 

MIEJSCE

PUNKTY

1

100

16

19

2

88

17

18

3

77

18

17

4

67

19

16

5

58

20

15

6

50

21

14

7

43

22

13

8

37

23

12

9

32

24

11

10

28

25

10

11

25

26

9

12

23

27

8

13

22

28

7

14

21

29

6

15

20

30 i dalsze

5

 

5.5 Protesty
Załogom przysługuje prawo do złożenia protestu. Protesty wszelkiego rodzaju muszą być złożone do Dyrektora Imprezy lub upoważnionego przez niego zastępcy, najpóźniej do 30 min po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych (za wyjątkiem oceny badania kontrolnego, którą należy wyjaśnić natychmiast po jej uzyskaniu).
Protest musi być złożony na piśmie wraz z potwierdzoną opłatą 200 zł.
Protest zostaje rozstrzygnięty przez Dyrektora Imprezy i Sędziego Głównego, po wysłuchaniu zainteresowanych stron. Jeżeli protest okaże się nieuzasadniony, powyższa opłata nie zostanie zwrócona. W przypadku nieuznania protestu lub wydania nie satysfakcjonującej decyzji, załodze przysługuje prawo złożenia zapowiedzi odwołania do GKSPiT PZM (z opłatą w wysokości 600 zł złożoną do ZG PZM w przeciągu 24 godzin).

5.6 Klasyfikacja rundy
Klasyfikacja końcowa rundy dokonywana jest na podstawie sumy punktów z klasyfikacji etapów danej rundy. W przypadku uzyskania przez załogi tej samej liczby punktów o miejscu w rundzie rozstrzyga suma czasów etapów rundy wraz z karami. Jeżeli to nie powoduje rozstrzygnięcia, decyduje czasowa wartość kar załogi – im mniejsza, tym lepsze miejsce w klasyfikacji. W pozostałych przypadkach załogi są klasyfikowane ex-equo. Na podstawie klasyfikacji końcowej rundy przyznawane są punkty do klasyfikacji generalnej PP w danym sezonie zgodnie z systemem punktów opisanym powyżej. W przypadku załóg klasyfikowanych ex-equo, przyznawana jest średnia arytmetyczna liczby punktów za kolejne pozycje w klasyfikacji.

5.7 Klasyfikacja generalna PP
W sezonie 2014 PP składa się z jednej rundy i klasyfikacja generalna PP dokonywana jest wyłącznie na podstawie jednej rundy.